Main Navigation Section Navigation Main Content

Kar Dağıtım Bilgileri

Kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamakta olup, kar dağıtım politikamız Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu’nun 11.03.2011 tarihli toplantısında kar dağıtımı ile ilgili alınan karar ile Şirketimizin temettü politikası belirlenmiştir. Söz konusu karar aşağıda verilmiştir:

"Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul’un onayına sunulan tutarda temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, dağıtılabilir net karın %50’sinin pay sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılması Şirketimizin temettü politikası olarak belirlenmiştir ve bu politikanın Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İleriki dönemlerde bu politikada herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

  • 30 Nisan 2009 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, dönem karından kanuni ihtiyatlar ve ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü ihtiyatlar olarak karar verilmiştir.
  • 10 Mayıs 2010 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında dönem karından kanuni ihtiyatlar ve ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
  • 2010 yılı mali hesap dönemine ait finansal tablolarda görülen 28.344.687-TL Net Dönem Karı’ndan ortaklara; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ödenmiş sermayesinin %33,80’ ine isabet eden toplam brüt 13.520.000-TL tutarında nakden kar dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtımı ödemelerine 25 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. 25/05/2011 tarihinde başlayan brüt %33,80 ve net % 28,73 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa’da İşlem Gören kaydileşmiş paylar’ın temettü alacaklarının 27/05/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarımı tamamlanmıştır.
  • T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı mali hesap dönemine ait finansal tablolarda görülen 28.292.296-TL “Net Dönem Karı” ndan Ortaklara; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2011 yılı hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ödenmiş sermayesinin %35,38’ ine isabet eden toplam brüt 14.150.000.-TL tutarında nakden kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. 30/05/2012 tarihinde başlayan brüt %35,38 ve net % 30,07 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa’da İşlem Gören kaydileşmiş paylar’ın temettü alacaklarının 01/06/2012 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarımı tamamlanmıştır.
  • SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde, Şirketin 27.02.2014 tarihinde almış olduğu Y.K. kararına istinaden 2013 yılına ilişkin 25.377.963,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50'sine isabet eden brüt 12.690.000 TL'nin 26/05/2014 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. 26/05/2014 tarihinde başlayan brüt % 31,73 net % 26,97 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları 28/05/2014 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
  • SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde, Şirketin 02.03.2015 tarihinde almış olduğu Y.K. kararına istinaden 2014 yılına ilişkin 4.129.189 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50'sine isabet eden brüt 2.070.000 TL'nin 25/05/2015 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. 25/05/2015 tarihinde başlayan brüt % 5,18 net % 4,4 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları 27/05/2015 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
  • SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde, Şirketin 24.02.2016 tarihinde almış olduğu Y.K. kararına istinaden 2015 yılına ilişkin 7.847.686 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50,33’üne isabet eden brüt 3.950.000 TL'nin 25/05/2016 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. 25/05/2016 tarihinde başlayan brüt %9,88 net %8,39 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 27/05/2016 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
  • Yönetim Kurulunun 28.03.2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2016 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketin mevcut büyüme politikası çerçevesinde, 2016 yılı karından kar payı dağıtılmaması 24 Nisan 2017 tarihli genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların çoğunluğu ile kabul edilmiştir.
  • 28 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği; şirketin mali tablolarına göre dönem zararı bulunduğundan, kar dağıtılmaması görüşüne varılmış ve bu hususun Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.