Main Navigation Section Navigation Main Content

Kar Dağıtım Bilgileri

Kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamakta olup, kar dağıtım politikamız Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu’nun 11.03.2011 tarihli toplantısında kar dağıtımı ile ilgili alınan karar ile Şirketimizin temettü politikası belirlenmiştir. Söz konusu karar aşağıda verilmiştir:

"Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul’un onayına sunulan tutarda temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, dağıtılabilir net karın %50’sinin pay sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılması Şirketimizin temettü politikası olarak belirlenmiştir ve bu politikanın Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İleriki dönemlerde bu politikada herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

  • 30 Nisan 2009 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, dönem karından kanuni ihtiyatlar ve ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü ihtiyatlar olarak karar verilmiştir.
  • 10 Mayıs 2010 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında dönem karından kanuni ihtiyatlar ve ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
  • 2010 yılı mali hesap dönemine ait finansal tablolarda görülen 28.344.687-TL Net Dönem Karı’ndan ortaklara; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ödenmiş sermayesinin %33,80’ ine isabet eden toplam brüt 13.520.000-TL tutarında nakden kar dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtımı ödemelerine 25 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. 25/05/2011 tarihinde başlayan brüt %33,80 ve net % 28,73 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa’da İşlem Gören kaydileşmiş paylar’ın temettü alacaklarının 27/05/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarımı tamamlanmıştır.
  • 2011 yılı kârından brüt 14.150.000 TL; 2012 yılı kârından brüt 12.480.000 TL; 2013 yılı kârından 12.692.000 TL; 2014 yılı kârından brüt 2.070.000 TL; 2015 yılı kârından brüt 3.950.000 TL temettü dağıtmıştır. Şirketin mevcut büyüme politikası çerçevesinde 2016 yılı kârından kâr payı dağıtılmamıştır. Buna karşın 2017 yılı içinde Bizim Toptan Yönetim Kurulu, tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere çıkarılmış sermayesini 20.000.000 TL (%50 oranında) artırma kararı vermiştir. 04.10.2017 tarihi itibarıyla %50 oranında bedelsiz olarak artırılan sermayeye yönelik yeni paylar, pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır. Şirket 2018 yılı kârından brüt 10.300.000 TL nakit temettü dağıttıktan sonra, 2019 yılı karından da 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesi uyarınca 2019 yılı net karının yüzde 25’ine tekabül eden brüt 8.268.884 TL tutarındaki kar payının dağıtımını gerçekleştirmiştir. 2020 yılı hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında brüt 19.242.527TL kar dağıtım teklifi kabul edilmiştir.